Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Joogi B.V. zijn als volgt:

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

a) Joogi: Joogi B.V. gevestigd te Blaricum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87987368
b) Opdrachtgever: de (rechts)persoon die met Joogi B.V. een overeenkomst heeft gesloten of wenst aan te gaan;
c) Partijen: Joogi B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Joogi B.V., alsmede op iedere rechtsverhouding tussen Partijen.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Joogi B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Joogi B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Opdrachtgever wordt verondersteld deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden ten aanzien van iedere toekomstige aanbieding, overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Joogi B.V.
 4. Deze algemene voorwaarden worden ook bedongen voor bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden.
 5. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden alsdan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Joogi B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Joogi B.V. is gerechtigd om een aanbieding binnen 30 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, ook indien een termijn voor de aanvaarding is gesteld.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien zij door beide Partijen is ondertekend of bevestigd.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op onderschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Joogi B.V. daaraan niet gebonden.
 5. Opdrachten worden uitsluitend door Joogi B.V. geacht te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer van Joogi B.V. zijn aanvaard. Slechts Joogi B.V. kan door Opdrachtgever worden aangesproken op nakoming van de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever kan alleen Joogi B.V. aanspreken op vergoeding van schade. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:402 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Voor de duur van de overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Joogi B.V. het exclusieve recht de opdracht te vervullen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Joogi B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Echter kan zij niet garanderen dat met de werkzaamheden voortdurend het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt.
 2. Opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Joogi B.V. aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever dat redelijkerwijs behoort te begrijpen, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, tijdig en op de aangegeven wijze te verstrekken. Indien Opdrachtgever hieraan niet beantwoord heeft Joogi B.V. in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventueel uit de vertraging voortvloeiende extra kosten kunnen door Joogi B.V. in rekening worden gebracht volgens haar gebruikelijke tarieven. Indien Opdrachtgever ook op daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met de nakoming van enige voorwaarde uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Joogi B.V. het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen.
 3. Het staat Joogi B.V. vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever dient hiervan door Joogi B.V. op de hoogte gesteld te worden.
 4. Indien overeengekomen dat de opdracht in fases zal verlopen, heeft Joogi B.V. het recht eventuele werkzaamheden in volgende fases op te schorten tot de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk zijn bevestigd en/of betaald.

3. Bijkomende werkzaamheden

 1. Indien Joogi B.V. op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Joogi B.V.. Joogi B.V. is steeds gerechtigd te verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Joogi B.V. zal Opdrachtgever informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties die bij wijze van meerwerk worden verricht.
 3. Indien na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de opdracht tot meerwerk door een niet bevoegde medewerker van Opdrachtgever is verstrekt, dient Opdrachtgever voor deze werkzaamheden niettemin de hieraan verbonden vergoeding te voldoen. Doch zal Joogi B.V. de werkzaamheden op eerste verzoek van Opdrachtgever staken.
 4. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, kan voor Opdrachtgever nimmer enige grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. evenmin kan dit leiden tot de aansprakelijkheid van Joogi B.V. tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet door Joogi B.V.

4. Aflevering/voltooiing

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een voor de voltooiing van de werkzaamheden van Joogi B.V. overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van een termijn dient Joogi B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij Joogi B.V. een redelijke termijn dient te worden gegund de overeenkomst alsnog te voltooien.
 3. Eventuele door Opdrachtgever gewenste aanpassingen in de door Joogi B.V. vervaardigde werken of verrichte diensten dienen tijdig, maar in elk geval uiterlijk 14 dagen na verstrekking of afronding hiervan, schriftelijk of per e-mail aan Joogi B.V. te worden medegedeeld. Overschrijding van deze termijn leidt tot meerwerk (artikel 5) waarvan de kosten dienen te worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Joogi B.V.

7. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Joogi B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen jaarlijks te wijzigen, wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
 3. Indien een in het vorige lid bedoelde prijswijziging een stijging van meer dan 10% betreft, is Opdrachtgever gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst tegen de datum waarop de wijziging in zou gaan, tenzij Joogi B.V. voor die datum afziet van de voorgenomen wijziging.

8. Betaling

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden op de wijze en binnen de betalingstermijn welke in de overeenkomst (offerte) of op de factuur is vermeld.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na de datum van de acceptatie van de offerte of 14 dagen na factuurdatum. Betalingen die middels een automatisch incasso worden geïncasseerd, worden binnen 30 dagen na acceptatie van de offerte of binnen 14 dagen na factuurdatum automatisch geïncasseerd.
 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over het opeisbare een contractuele rente van 1,00% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Daarnaast komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en de verschuldigde wettelijke rente met een minimum van €250,-.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert is Joogi B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken. Daarnaast worden alle vorderingen van Joogi B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.
 7. In het geval twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn die opdrachtgevers, voor zover werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van Joogi B.V. opgenomen bedragen.
 8. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever – een deel van – het overeengekomen tarief voor aanvang van de werkzaamheden aan Joogi B.V. dient te betalen en de betaling niet uiterlijk binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Joogi B.V. niet gehouden de werkzaamheden uit te voeren. Joogi B.V. is in dat geval gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Joogi B.V. waaronder onder meer – dus niet uitsluitend – begrepen het recht op wettelijke schadevergoeding. Opdrachtgever is bij ontbinding in ieder geval het overeengekomen tarief voor de werkzaamheden verschuldigd.
 9. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen tien (10) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Joogi B.V. te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.
 10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Joogi B.V. daartoe aanleiding geeft, is Joogi B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Joogi B.V. te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Joogi B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Joogi B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

9. Contractsduur en opzegging

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tegen het einde van de initiële looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één kalendermaand.
 3. Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post of per e-mail en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.
 4. Joogi B.V. is gerechtigd iedere overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging is Opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van de beloning verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. Joogi B.V. zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 6. In geval van tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever een vergoeding aan Joogi B.V. verschuldigd ten bedrage van de som der resterende maandbedragen exclusief belastingen.

10. Ontbinding

 1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 2. Joogi B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever, al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Joogi B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Joogi B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Joogi B.V. zijn toe te rekenen. De hoogte van de compensatie verhoudt zich in redelijkheid tot het beloop van de reeds verrichte prestaties ten opzichte van de oorspronkelijk is overeengekomen werkzaamheden.
 4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Joogi B.V., heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Joogi B.V. bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Joogi B.V. behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

Geheimhouding en informatie

1. Joogi B.V. en haar werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst of uit andere bron verkrijgen. De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een van de partijen is meegedeeld, als zodanig is aangeduid of dit anderszins voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst door of namens Joogi B.V. ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Opdrachtgever.
 2. Onder werken dient onder meer te worden verstaan de door Joogi B.V. opgestelde, aangebrachte of anderszins verstrekte (zoekmachine vriendelijke) teksten, landingspagina’s, webpagina’s, weblinks en codes, adviezen, templates, software, applicaties en overige conversie- en/of gebruiksverbeterende aanpassingen.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde werken en/of andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van Joogi B.V. of diens licentiegegevens kunnen bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding), deze werken en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstellingen aan Joogi B.V. van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, voor websites bestemde informatie, muziek, teksten, logo’s, foto’s, filmmateriaal, domeinnamen, metatags e.d. of andere materialen met het doel van gebruik of bewerking door Joogi B.V.
 5. Indien Joogi B.V. een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens Opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever zal Joogi B.V. vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Rechten worden aan Joogi B.V. steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat Joogi B.V. de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Joogi B.V. zijn overeengekomen, komt aan Joogi B.V. het gebruiksrecht toe zolang zij haar periodieke betalingsverplichting nakomt.

13. Aansprakelijkheid

 1. Joogi B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Joogi B.V.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Joogi B.V. voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van Joogi B.V. in dat geval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Joogi B.V. dat de betreffende verzekering kent. In het andere geval is de totale aansprakelijkheid van Joogi B.V. beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in het kader waarvan de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan Joogi B.V. in het laatste kalenderjaar is betaald.
 3. Joogi B.V. kan niet garanderen dat de website en andere systemen van Opdrachtgever gedurende de periode dat Joogi B.V. daar werkzaamheden aan verricht steeds te allen tijde volledig functioneert en/of beschikbaar is. Joogi B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, beperkingen en/of verlies, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Joogi B.V. Opdrachtgever dient te allen tijde over een digitale reservekopie van diens website, harddisks, server e.d. te beschikken.
 4. In geen geval is Joogi B.V. aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill of voor andere indirecte schade.
 5. Joogi B.V. is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) het door internet zoekmachines gehanteerde beleid. Joogi B.V. is evenmin aansprakelijk voor gevolgen van – wijzigingen in – dat beleid voor eventuele campagne(s) die door Joogi B.V. ten behoeve van Opdrachtgever zijn opgezet. Doch zal Joogi B.V. zich te allen tijde inzetten de conversies van Opdrachtgever te verhogen. 
 6. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Joogi B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Joogi B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Joogi B.V. in verband met de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval na 1 jaar nadat een gebrek en/of gebeurtenis bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn.
 8. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden eveneens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken is geweest en in verband daarmee aansprakelijk zou (kunnen) zijn.
 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Joogi B.V. verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Joogi B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Joogi B.V. is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 10. Opdrachtgever dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen die door – de eigenaren van – internet zoekmachines worden gesteld. Joogi B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Opdrachtgever deze voorschriften en richtlijnen niet naleeft.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Joogi B.V. tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met werkzaamheden die voor Opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Joogi B.V. of haar bedrijfsleiding.

14. Overmacht

 1. Joogi B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede – en niet uitsluitend – verstaan overmacht van leveranciers van Joogi B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Opdrachtgever aan Joogi B.V. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken en materialen, waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Joogi B.V. is voorgeschreven.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15. Overdracht

 1. De tussen Partijen bestaande rechtsverhouding kan door Opdrachtgever alleen worden overgedragen aan derden indien Joogi B.V. hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

16. Medewerkersbeding

 1. Het is Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaren na afloop van de overeenkomst niet toegestaan om een werknemer van Joogi B.V., direct of indirect, in dienst te nemen, tenzij Joogi B.V. uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 2. Voor iedere inbreuk op de in lid 1 opgenomen bepaling, verbeurt het de Opdrachtgever een direct opeisbare boete ten bedrage van € 7.700,00 (zegge: zevenduizendzevenhonderd euro) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Joogi B.V. om volledige schadevergoeding te vragen voor de geleden schade.

17. Linkbuilding en zoekmachineoptimalisatie

 1. Opdrachtgever wordt verondersteld ermee bekend te zijn dat linkbuilding te allen tijde een risico op devaluatie in Google met zich mee brengt. Hoewel Joogi B.V. er alles aan doet om dit risico te beperken is Joogi B.V. niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van devaluatie of zogenoemde penalty in Google als gevolg van linkbuilding, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door Joogi B.V.
 2. Joogi B.V. is niet aansprakelijk voor niet werkende of missende links op pagina’s van derde partijen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid door Joogi B.V.
 3. Voor zover zoekmachineoptimalisatie onderdeel van de overeenkomst vormt, verklaart Opdrachtgever zich ervan bewust te zijn dat Google externe beïnvloeding van zoekresultaten in principe niet wenselijk acht, en dat, als gevolg van de voortdurende veranderingen in het door Google gevoerde (technische) beleid, Joogi B.V. nimmer in kan staan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Op Joogi B.V. rusten uitsluitend inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. Alle mededelingen van Joogi B.V. over de mogelijke resultaten van haar werkzaamheden zijn indicatief van aard, zonder dat Opdrachtgever daaraan rechten of garanties kan ontlenen.

18. Elektronische communicatie

 1. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Joogi B.V. opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen Opdrachtgever en Joogi B.V. als bewijs behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 2. De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie, tenzij Opdrachtgever voor de verzending van enig specifiek elektronisch bericht uitdrukkelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van bij Joogi B.V. aanwezige encryptiemogelijkheden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, hanteert Joogi B.V. het door Opdrachtgever bekend gemaakte e- mailadres als diens primaire correspondentieadres.
 4. Ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. Opdrachtgever en Joogi B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Joogi B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het disfunctioneren van informatiedragers alsmede verlies of verminking van op informatiedragers opgeslagen data of programmatuur, die als gevolg van de elektronische communicatie tussen Joogi B.V. en Opdrachtgever plaats heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Joogi B.V.

19. Overige bepalingen

 1. Voor alle vorderingen jegens Joogi B.V. en door Joogi B.V. ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Indien Joogi B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Joogi B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Joogi B.V. heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op – een deel van – zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Joogi B.V. is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 5. De administratie van Joogi B.V. geldt tussen partijen als bewijs van hetgeen aan Joogi B.V. is verschuldigd, alsmede van de inhoud van gevoerde communicatie, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt alle communicatie, waaronder door Joogi B.V. uit te brengen rapportages, uitsluitend in de Nederlandse taal.
 7. Joogi B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen hebben ook direct betrekking op reeds gesloten overeenkomsten. Joogi B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen 30 dagen na bekendmaking op de website van kracht zijn. Indien de opdrachtgever de wijzigingen niet accepteert, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting tot betaling voor reeds geleverde diensten.

20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.